Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο "κανονισμός λειτουργίας" εννοούμε το σύνολο των προϋποθέσεων , των όρων και των κανόνων, των εναρμονισμένων προς την Ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία, που αποτελούν τη βάση για την ευόδωση της αποστολής του σχολείου.

Με τους όρους και τους κανόνες που τίθενται διατυπώνονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι όροι προσφοράς όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών/μαθητριών, γονέων) με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η εγγραφή μαθητών/μαθητριών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή αυτού του Κανονισμού Λειτουργίας τόσο από τους μαθητές/μαθήτριες όσο και τους γονείς τους.

2.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο Διευθυντής του σχολείου καθώς βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα, έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται επίσης από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Μαζί με το Διευθυντή συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Η σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, έχει την οργάνωση μίας ευνομούμενης ομάδας, που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποτελεί για τους μαθητές/μαθήτριες παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

3.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Από την έναρξη του σχολικού έτους (1η Σεπτεμβρίου) και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο σχολείο δικής τους επιλογής με την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετεγγραφή. Για μετεγγραφή σε Πειραματικό-Πρότυπο σχολείο ισχύουν οι ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σχολική ζωή

Οι μαθητές/μαθήτριες κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό εξοπλισμό. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα.

Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής δηλαδή η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας επιδρά και επηρεάζει την προσωπικότητα των μαθητών/μαθητριών. Επίσης αντίστροφα η δική τους δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στους μαθητές και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Το σχολείο θεωρεί ως ένα εφικτό όραμα το Αειφόρο Σχολείο το οποίο λειτουργεί με τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας, της οικολογικής ισορροπίας, του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη, της προστασίας των συστημάτων υποστήριξης της ζωής, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ειδικά των δικαιωμάτων του παιδιού, των δικαιωμάτων όλων των ζωντανών πλασμάτων και οργανισμών, καθώς και την διαγενεακή ισότητα. Το Αειφόρο Σχολείο λειτουργεί με την «ολιστική σχολική προσέγγιση» που σημαίνει συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών, όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, όλου του βοηθητικού προσωπικού, εκπροσώπων των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινή προσπάθεια για στροφή προς την αειφορία. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής ενισχύονται οι μαθητοκεντρικές διδακτικές στρατηγικές και μεθοδολογίες, υποστηρίζεται το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνική ζωή της τοπικής κοινωνίας, μειώνεται το οικολογικό αποτύπωμα και βελτιώνεται το κλίμα του σχολείου, ώστε να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο η μαθησιακή διαδικασία.

Επιδιώκουμε και προωθούμε τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες, ως δικαίωμά τουςΣτο πλαίσιο αυτό, το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες ως δικαίωμά τους (πέρα από όσες προβλέπονται ως υποχρεωτικές). Είναι ερευνητικά επιβεβαιωμένο ότι η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές δραστηριότητες (εκδηλώσεις, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, αγωγής του καταναλωτή, αγωγής σταδιοδρομίας, πολιτιστικά, Ευρωπαϊκά, διεθνή, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικοί διαγωνισμοί, εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.ά.) εμπλουτίζει και την εμπειρία αλλά και τις γνώσεις των μαθητών/μαθητριών, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίησή τους και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων τους. Το σχολείο υποστηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία που προέρχεται είτε από τις μαθητές/μαθήτριες, είτε από τους καθηγητές, είτε από τους γονείς.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που δεν είναι αποδεκτό είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται.

Μεγάλη σημασία για τη σχολική ζωή των μαθητών/μαθητριών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο δημοκρατικό διάλογο και στις δημοκρατικές διαδικασίες είναι δικαίωμα των μαθητών/μαθητριών που δεν πρέπει να απεμπολούν. Άλλωστε, η έννοια και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη πρέπει να υλοποιούνται και να εκδηλώνονται μέσα στο σχολείο.

         Φοίτηση των μαθητών/μαθητριών

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών/μαθητριών του.

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της τάξης τους. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών (δικαιολογημένες και κυρίως οι αδικαιολόγητες) και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Το φαινόμενο των απουσιών σημαίνει καταρχήν έλλειμμα στην παρακολούθηση των μαθημάτων, γεγονός που δημιουργεί μαθησιακά κενά. Στην περίπτωση που τα κενά αυτά είναι μεγάλα, απαιτείται επανάληψη της τάξης για τη συμπλήρωσή τους. Επιπλέον, η τυχόν αδιαφορία για τις απουσίες είναι αντιπαιδαγωγική στάση γιατί θα παγίωνε στη συνείδηση των μαθητών/μαθητριών την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των πολιτών.

Ειδικότερα:

    Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών/μαθητριών.
    Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο σχολείο το πρωί. Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένες να βρίσκονται στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Για κάθε αργοπορία, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο αυτή οφείλεται, καταχωρίζεται απουσία. Το σχολείο επιφυλάσσεται να μην επιτρέπει σε κανένα μαθητή/μαθήτρια την είσοδο στην αίθουσα διδασκαλίας αφού κτυπήσει το κουδούνι. Σε περίπτωση απουσίας  των μαθητών/μαθητριών οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν το Σχολείο μέχρι τις 9.00 το πρωί.
    Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες μετά την επιστροφή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο).
*      Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες.
*       Σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα είναι η αποχώρηση μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο πριν λήξει το κανονικό ωράριο, χωρίς την έγγραφη άδεια του διευθυντή ή του υποδιευθυντή.
    Μαθητής/μαθήτρια που έχει λόγους να αποχωρήσει από το Σχολείο, πριν από το πέρας του σχολικού ωραρίου, εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους γονείς. Η απουσία ή οι απουσίες αυτές, δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση.
 Οι απουσίες από σχολικές συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις καταγράφονται και δικαιολογούνται όπως όλες οι υπόλοιπες.
    Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται και ελέγχεται.
 Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Ελέγχου Προόδου” των μαθητών/μαθητριών, γνωστοποιείται στους γονείς και ο αριθμός των απουσιών τους. Επίσης, ο αριθμός των απουσιών των μαθητών/μαθητριών γνωστοποιείται εγγράφως μόλις σημειωθεί υπέρβαση των 30 ωρών απουσίας και κάθε μήνα μέχρι τον Μάϊο.
    Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

       Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και έγκριση από τον διδάσκοντα και τον Διευθυντή. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει πάντα να φορούν την αθλητική τους περιβολή. Αν  δεν φορούν την αθλητική περιβολή αποφασίζει η καθηγήτρια/ο καθηγητής για την καταχώριση απουσίας και για περαιτέρω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν πλήρως στο μάθημα, εκτός αν υπάρχει αποχρών λόγος.

         Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

 Σύμφωνα με τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό μάθημα τόσο στην Π/θμια όσο και στη Δ/θμια Εκπ/ση. Ως εκ τούτου, οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και αξιολογούνται στο μάθημα των Θρησκευτικών σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στα Προεδρικά Διατάγματα για την αξιολόγηση των μαθητών.
Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα τον Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.


       Ενδυμασία.

Ιδιαίτερο καθήκον συνιστά η ευπρεπής ενδυματολογική εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών. Το σχολείο αξιώνει από τους μαθητές/μαθήτριες να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι με ευπρέπεια και με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Επειδή τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών/μαθητριών είναι σχετικά δυσδιάκριτα, η προσωπικότητα κάθε μαθητή/μαθήτριας μπορεί να τα προσδιορίσει με σαφήνεια και πάντα σε σχέση με τον ίδιο και το σύνολο των συμμαθητών/μαθητριών του σχολείου. Οι ακραίες προφανείς περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα, σ' αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει ο σύμβουλος καθηγητής σε συνεργασία με τους γονείς, χωρίς άσκοπες προστριβές. Αν αυτή η παιδαγωγική παρέμβαση δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο σύλλογο διδασκόντων.

       Υγεία των μαθητών/μαθητριών

Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή των μαθητών/μαθητριών, το από τον νόμο προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο, συμπληρωμένο από τον οικογενειακό γιατρό τους. Επίσης, οφείλουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους. Για την συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

       Επίδοση των μαθητών/μαθητριών

Η επίδοση των μαθητών/μαθητριών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.

Οι γονείς ενημερώνονται από το διδακτικό προσωπικό, το οποίο δέχεται τους γονείς δύο φορές την εβδομάδα σε προσδιορισμένες ώρες. Οι ημέρες και οι ώρες υποδοχής των γονέων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου, την οποία πρέπει οι γονείς να επισκέπτονται συχνά.

       Τήρηση αρχών, αξιών και κανόνων συμβίωσης του σχολείου

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού  χαρακτήρα,  η  ανάπτυξη  κοινωνικής  συνείδησης  και  αυτοπειθαρχίας  των μαθητών/μαθητριών του, καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ' αυτό.

Ειδικότερα:

1.     Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, καταχωρίζεται απουσία σε όσους καθυστερούν να προσέλθουν εγκαίρως.
2.     Κατά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και μεταφορά σ’ αυτές τροφίμων και ποτών με εξαίρεση το νερό. Κάθε παράβαση αυτού του κανόνα έχει συνέπειες.
3.     Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών/μαθητριών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από άδεια του διδάσκοντα. Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της διευκόλυνσης αυτής, προκειμένου ένας μαθητής/μαθήτρια να μην απομακρύνεται για σημαντικό μέρος της διδακτικής ώρας από το μάθημα. Ο καθηγητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την έξοδο στον μαθητή/μαθήτρια, αν η αίτηση για έξοδο διατυπώνεται λίγα λεπτά μετά το διάλειμμα ή λίγα λεπτά πριν από αυτό.
4.     Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να συνεργάζονται σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και να το ενισχύουν με τη συμπεριφορά τους, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών/μαθητριών τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή δημόσια-σχολική) και το περιβάλλον.
5.     Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας και επιτυχίας των μαθησιακών στόχων των μαθητών/μαθητριών. Μαθητές/μαθήτριες που παρεμποδίζουν συστηματικά τη διδασκαλία με κάθε τρόπο ή πρόσχημα, ελέγχονται πειθαρχικά. Η παρεμπόδιση της διδασκαλίας είναι σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται είτε από τον διδάσκοντα, είτε από το διευθυντή, είτε από το σύλλογο διδασκόντων.
6.     Στα διαλείμματα βγαίνουν αμέσως όλοι. Οι επιμελητές φροντίζουν για τον αερισμό των αιθουσών κ.λ.π. Οι ασθενείς μαθητές/μαθήτριες μπορούν να παραμένουν στον όροφο με σχετική άδεια του καθηγητή που εφημερεύει.
7.     Σε κάθε τουαλέτα μπαίνει κάθε φορά μόνο ένας μαθητής/μαθήτρια. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή από εφημερεύοντα καθηγητή παραβίαση αυτού του κανόνα, οι μαθητές/μαθήτριες τιμωρούνται.
8.     Οι μαθητές/μαθήτριες συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών/μαθητριών μας.
9.     Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο, το οποίο ανήκει στην Πολιτεία, παράγεται με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και παρέχεται στους μαθητές/μαθήτριες για χρήση. Τα βιβλία που οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιθυμούν να κρατήσουν στο σπίτι τους μετά το τέλος των εξετάσεων Ιουνίου, επιστρέφονται στο σχολείο είτε για ανακύκλωση είτε για να ξαναχρησιμοποιηθούν (ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται). Η καλή μεταχείριση του βιβλίου είναι δείγμα πολιτισμού.
10  .Οι μαθητές/μαθήτριες στο πλαίσιο αλληλοσεβασμού πρέπει να διατηρούν καθαρούς τους χώρους τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, χώρο διαλείμματος κ.λ.π.).
11  .Οι μαθητές/μαθήτριες δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για το Οικολογικό Αποτύπωμα του σχολείου και για την προστασία των φυσικών μη ανανεώσιμων πόρων του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό αποφεύγουν άσκοπη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού, θέρμανσης, δείχνοντας με τη συμπεριφορά τους την οικολογική τους συνείδηση.
12  .Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών/μαθητριών και πρέπει, περιπτώσεις παραβίασης αυτού του κανόνα, να αναφέρονται στη Διεύθυνση. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο για στενούς συγγενείς (πρώτου βαθμού) μαθητών/μαθητριών που βραβεύονται σε κάποια σχολική εκδήλωση (π.χ. Γιορτή της Σημαίας) ή όταν το σχολείο πραγματοποιεί μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους τους πολίτες.
13  .Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο, καθώς επίσης όλων των ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών καταγραφής ήχου ή και εικόνας (mp3, mp4, video κτλ). Η χρήση του κινητού στο σχολείο τιμωρείται άμεσα, σύμφωνα με το νόμο. Η χρήση συσκευών αναπαραγωγής μουσικής δεν επιτρέπεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
14  .Απαγορεύεται από το νόμο το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, όπως το σχολείο. Η παράβαση ελέγχεται πειθαρχικά.
15        .Δεν επιτρέπονται τα αυτοσχέδια ζωγραφικά σχέδια (graffiti) στο σχολείο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής/μαθήτρια ή μια ομάδα μαθητών/μαθητριών επιθυμούν να ζωγραφίσουν κάτι στους τοίχους, αυτό γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων. Παράβαση του κανόνα σημαίνει φθορά του σχολείου και επισύρει τις ανάλογες συνέπειες.
16        .Απαγορεύεται στους μαθητές/μαθήτριες να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα, καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για ό,τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξή του.
17        Τα ποδήλατα μπορούν να παραμένουν στην αυλή του σχολείου με ιδία ευθύνη. Τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, τα ποδήλατα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
18        Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής, την ώρα του μαθήματος φυσικής αγωγής και όχι κατά τα διαλείμματα. Γενικά, πρέπει να αποφεύγονται παιχνίδια που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των μαθητών/μαθητριών.
19         .Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχους  πόρτες  παράθυρα  θρανία  καρέκλες, διακόπτες, αποχωρητήρια, κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι΄ αυτό με την διεύθυνση του σχολείου. Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση του θρανίου τους. Συνειδητές φθορές και καταστροφές θεωρούνται σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Κάθε φθορά που προκαλείται από πρόθεση αποκαθίσταται με έξοδα του γονέα των μαθητών/μαθητριών
20         .Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν πρωτίστως στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.

Πειθαρχικά παραπτώματα, που ενδέχεται                 να  επιφέρουν     ποινές αποβολής ή ακόμη και την ποινή της απομάκρυνσης από το σχολείο, θεωρούνται:

·        Η χειροδικία ή η άσκηση λεκτικής- ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
·        Η πρόκληση ζημιών ή φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου ή η αφαίρεση προσωπικών ή δημόσιων αντικειμένων.
·        Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την πολιτεία διαδικασίες.
·        Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
·        Η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

       Πειθαρχικός έλεγχος.

Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής και τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

1.         Ο διδάσκων καθηγητής: Παρατήρηση-Σύσταση, Επίπληξη και Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα (με ενημέρωση της Διεύθυνσης).
2.   Ο Διευθυντής του σχολείου: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις (3) ημέρες.

4. Ο Σύλλογος διδασκόντων: Όλες τις παραπάνω κυρώσεις, τιμωρίες μεγαλύτερες των τριών ημερών και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Μαθητές/μαθήτριες που αποβάλλονται από τα μαθήματα μπορούν, μετά από συνεννόηση με τους γονείς, να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με φροντίδα της Διεύθυνσης του σχολείου ή παρακολουθώντας κανονικά τα μαθήματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να εξετάσει την εισαγωγή εναλλακτικών ποινών σε συνεργασία με το 15μελές και το Σύλλογο Γονέων.
        
3.11 Τιμητικές διακρίσεις

Στους μαθητές/μαθήτριες που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία και Αριστεία) από το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές/μαθήτριες για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

Το σχολείο μπορεί να θεσμοθετεί επίσης δικές του (πρόσθετες) τιμητικές διακρίσεις, όπως «Βραβείο Ήθους και Συμμετοχής» ή άλλες διακρίσεις που αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι πρόσθετες διακρίσεις μπορούν να συναποφασίζονται με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.




4.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                 Ωράριο λειτουργίας
Τα μαθήματα αρχίζουν κανονικά την 11η Σεπτεμβρίου και λήγουν το Μάιο/Ιούνιο του επομένου έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το σχολείο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 8:15 π.μ. και μέχρι το τέλος του ημερησίου προγράμματος που μπορεί να λήγει το πολύ στις 14.10 μ.μ. σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:



1η ώρα
08.159.00
Διάλειμμα 5΄
2η ώρα
09.05- 09.50
Διάλειμμα 10 λ.
3η ώρα
10.00- 10.45
Διάλειμμα 10 λ.
4η ώρα
10.5511.40
Διάλειμμα 10 λ.
5η ώρα
11.50- 12.35
Διάλειμμα 10 λ.
6η ώρα
12.40-13.25
Διάλειμμα 5 λ.
7η ώρα
            13.30-14.10


                 Πρωινή προσέλευση

Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες, που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συνάντησης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Μαθητές/μαθήτριες που συστηματικά απουσιάζουν από την πρωινή συγκέντρωση ελέγχονται.
Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές/μαθήτριες αλλόθρησκοι/ες- ετερόδοξοι/ες. Αυτοί έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Έχουν, όμως,  υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της  ενεργού  συμμετοχής  των  υπολοίπων.  Το  σχολείο  αποδίδει  στο  σημείο  αυτό μεγάλη σημασία.
Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών/μαθητριών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνει ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

Η καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών ελέγχεται αυστηρά με βάση την γενική αρχή: «δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο κάθε μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες». Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δεν επι-τρέπεται -για κανένα  λόγο- η είσοδος μαθητών/μαθητριών, οι οποίοι χρεώνονται με απουσία.


5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

1.   Φυσικοί κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, εφόσον κατοικούν στην πόλη, όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα των μαθητών/μαθητριών.

2.    Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή/μαθήτρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το παιδί τους και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3.   Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή ή μαθήτρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνονται σχετικά οι Γονείς - Κηδεμόνες, οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να συνεργαστούν με το σχολείο.

4.      Για τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

5.   Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή/μαθήτρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο (ασθένειες, συνήθειες).


6.   Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ιδίων των γονέων και κηδεμόνων.

7.   Η Σχολική Επιτροπή, το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.

8.   Οι καθηγητές αναλαμβάνουν τον παιδαγωγικό και διδακτικό τους ρόλο και δεσμεύονται να ακολουθούν τις παιδαγωγικές αρχές και αξίες προς όφελος των μαθητών/μαθητριών. Με βάση αυτά οικοδομείται μια ουσιώδης παιδαγωγική σχέση που ενισχύει τη μάθηση γιατί βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ανεκτικότητα και την θετική αλληλεπίδραση.


6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ.

Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο μαθητής/μαθήτρια στη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν μπορεί να κάνει απεριόριστο αριθμό ωριαίων απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις χαρακτηρισμού της φοίτησης:

Α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, και επομένως ο μαθητής/μαθήτρια παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όταν:

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται (δηλ. μέχρι 64 αδικαιολόγητες).

β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις
 οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να είναι δικαιολογημένες, (δηλ. μέχρι εξήντα τέσσερις (64) αδικαιολόγητες  και πενήντα (50) δικαιολογημένες).

γ) Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητή με απουσίες μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος όρος της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15). Όλες οι απουσίες πάνω από τις 114 πρέπει να δικαιολογούνται από ιδιώτη γιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο.

Β. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, και επομένως ο μαθητής/η μαθήτρια παραπέμπεται σε ολική εξέταση τον Ιούνιο, όταν:

α) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις (64) είναι δικαιολογημένες και δεν συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15). Όλες οι απουσίες πάνω από τις 114 πρέπει να δικαιολογούνται από ιδιώτη γιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο.
β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες δέκα τέσσερις (214), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερεις (64) είναι δικαιολογημένες και συγκεντρώνει Γενικό Μέσο όρο της ετήσιας προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα πέντε (15). Όλες οι απουσίες πάνω από τις 114 πρέπει να δικαιολογούνται από ιδιώτη γιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο.

Γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, και επομένως ο μαθητής/μαθήτρια απορρίπτεται, δηλαδή υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης, όταν:

α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).

β) Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), από τις οποίες οι πάνω από εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν συγκεντρώνει γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 15.

 Τα δικα ιολογητικά των απουσιών δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Καθηγητών, όταν
 αυτός γνωρίζει - με ικανά και επαρκή στοιχ εία - ότι δεν αναφέρονται σε πραγματική
 ασθένεια των μαθητών/μαθητριών.

ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

1.      Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας τους, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών και για άλλα θέματα που τους αφορούν. Η ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων γίνεται με τη φυσική παρουσία τους στο σχολείο, με γραπτές ανακοινώσεις, με ηλεκτρονικά μηνύματα και με επισκέψεις στην ιστοσελίδα του σχολείου. Είναι χρήσιμο όλοι οι γονείς (όσοι διαθέτουν) να ενημερώνονται από το σχολείο με ηλεκτρονικά μηνύματα στους προσωπικούς τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, που δίνουν στο σχολείο.

2.   Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο καθηγητής - Σύμβουλος κάθε τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τον ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού του κάθε φορά. Επίσης, όταν το σύνολο των απουσιών των μαθητών/μαθητριών ξεπεράσει τις τριάντα (30) αποστέλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ενημερωτική επιστολή στον κηδεμόνα, μέσω ταχυδρομείου. Η έγγραφη ενημέρωση των γονέων μπορεί να αλλάξει με τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων επικοινωνίας και κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο γονέας –κηδεμόνας οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο όταν προσκαλείται εγγράφως από τον υπεύθυνο καθηγητή ή τον διευθυντή του σχολείου.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1.   Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ' έτος, δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).

2.  Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) συνεχών ημερών ή λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο  σημείωμα  του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ
 μετά την επάνοδο των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο.

3.  Αν ο μαθητής/μαθήτρια απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί την ασθένεια και τη διάρκειά της. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό  δε  γίνεται  δεκτό.  


IV.  ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ

Σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών/μαθητριών:

α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α' (ΦΕΚ 184, τ. Α', 21-12- 1983), “σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών/μαθητριών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση”.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών/μαθητριών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία “επαρκή” τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος.

V.    ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Το σχολείο είναι κοινωνικός χώρος και από αυτό το χαρακτηριστικό του προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα. Ως κοινωνικός χώρος ρυθμίζεται από γραπτούς και άγραφους νόμους, από γραπτούς και άγραφους κανόνες. Οι γραπτοί κανόνες ρυθμίζουν τις σχέσεις επισήμως, ενώ οι άγραφοι αποτελούν την κουλτούρα του σχολείου που διαμορφώνει το κλίμα του σχολείου.
Το δικό μας σχολείο καθοδηγείται από τις αρχές και αξίες της αλληλεγγύης, της αναγνώρισης της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, του σεβασμού της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας καθενός, του σεβασμού της προσωπικής ελευθερίας και της κοινής προσπάθειας για το κοινό καλό.


Αν αυτές οι αρχές και αξίες γίνονται διαρκώς σεβαστές απ΄ όλους, το σχολείο θα αποτελεί ένα χώρο δημιουργίας και χαράς για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: